Over Pantar_Wie zijn wij_handen

Privacy

 

Privacyverklaring

 

Pantar hecht groot belang aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en klantgegevens. Dat geldt ook voor de beveiliging van de systemen waarin die gegevens worden opgeslagen. Pantar heeft een privacybeleid dat is neergelegd in de documenten Privacybeleid Pantar en Privacy Strategie Document, die op intranet onder HR zijn te vinden of via privacy@pantar.nl kunnen worden opgevraagd.

 

In het kader van de arbeidsrelatie of dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe Pantar met uw gegevens omgaat.

 

Contactgegevens

De (persoons-)gegevens worden verwerkt door:

Stichting Pantar, Kriekenoord 3, 1111 PT Diemen; tel. 020 4168 248

De contactgegevens van de functionaris voor de gegevensbescherming zijn:

privacy@pantar.nl

 

Pantar verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons persoonlijk verstrekt of via de website, e-mail, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

 

Persoonsgegevens

Pantar verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer
 • Inhoud van communicatie
 • IP-adres
 • De indicatiegegevens in het kader van de SW-indicatie
 • Informatie in het kader van de wet Poortwachter
 • Nationaliteit
 • Gedrag & Functioneren
 • Financiële gegevens

 

Doeleinden

Pantar verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst of trajectovereenkomst;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Facturering;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen.

 

Grondslagen

Pantar verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw (arbeids-) overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Pantar hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • Het kunnen uitvoeren van zijn taken;
 • De bescherming van zijn financiële belangen;
 • De verbetering van zijn diensten;
 • Beveiliging en het beheer van zijn systemen;
 • Ter bescherming van zijn medewerkers en klanten

 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Verstrekking aan derden

In het kader van de dienstverlening kan Pantar persoonsgegevens uitwisselen met andere organisaties. Pantar kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

 

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Pantar aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Pantar zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Daarvoor zijn concrete waarborgen op grond van de wet getroffen.

 

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

 

Beveiliging en bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen door middel van de huidige gebruikelijke technieken.

Pantarbewaart uw persoonsgegevens zo lang dit noodzakelijk is voor de hiervoor aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Pantar mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

 

Profilering

Wij maken gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en voor onze verantwoording aan opdrachtgevers door middel van rapportages.

 

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt die noodzakelijk zijn om te navigeren door de site en om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt.

 

Uw rechten

U heeft het recht om Pantar een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Bepaalde persoonsgegevens zijn noodzakelijk om uitvoering te geven aan de arbeidsovereenkomst, trajectovereenkomst of aan de dienstverlening. Indien u deze noodzakelijke gegevens wenst te verwijderen, kan dat gevolgen hebben, bijvoorbeeld dat Pantar geen uitvoering meer kan geven aan de overeenkomst of de dienstverlening.

 

Ook kunt u Pantar verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

 

Pantar, Kriekenoord 3, 1111 PT Diemen, ter attentie van de functionaris gegevensbescherming of privacy@pantar.nl

 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Pantar, laat dit dan aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Pantar kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.